Wymiana źródeł ciepła


Dodany: 20:19:07 08.04.2018 406BURMISTRZ MIASTA RYPIN OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ MONTAŻU POMPY CIEPŁA LUB KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH .

Burmistrz Miasta Rypin informuje, że z dniem 6 kwietnia 2018 r. wchodzi w życie "Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Miasta Rypin na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy Prawo ochrony środowiska ", stanowiący załącznik do uchwały nr XLVIII/312/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 marca 2018 r.

Działając w oparciu o § 8 ust. 1 i 2 regulaminu zawiadamiam, że od dnia 11 kwietnia do dnia 15 listopada bieżącego roku istnieje możliwość składania przez osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu miasta Rypin na wymianę źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na źródła proekologiczne oraz montaż pomp ciepła lub kolektorów słonecznych w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie miasta Rypin. 

Wnioskami mogą być objęte tylko zamierzenia planowane do realizacji w 2018 r. (ostateczny termin zakończenia zadania nie może przekroczyć 30 listopada 2018 r.). 

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Rypin – ul. Warszawska 40, pok. 104 (I piętro), w poniedziałki i wtorki  w godzinach od 7.30 do 16.00, w środy i czwartki od 7.30 do 15.30, a w piątki od 7.30 do 14.30, bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40; 87-500 Rypin (za terminem złożenia wniosku uznaje się jego wpływ do Urzędu).

Formularze wniosków i regulamin przyznawania dotacji dostępne są w Urzędzie Miasta Rypin (pok. 102 i 109, I piętro) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rypin. 

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym (decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Miasta Rypin). Wnioski złożone po ww. terminie lub po wyczerpaniu kwoty środków finansowych przewidzianych w danym roku w budżecie Gminy na ten cel, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w kolejnym roku budżetowym, z zastrzeżeniem, że realizacja inwestycji może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Gminą Miasta Rypin. 

Bliższe informacje uzyskać można bezpośrednio w Urzędzie Miasta Rypin u Pana Karola Chmielewskiego, pok. 108, tel. 54 280 9627 i Pana Przemysława Rębacza p. 102 tel. 54 280 9628 w godzinach pracy urzędu.

W tym roku zabezpieczono w budżecie miasta Rypin na ten cel kwotę 50 000 zł. 

Dotacja dla pojedynczego beneficjenta może zostać zwiększona o 2000 zł w przypadku uzyskania na ten cel dodatkowych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

źródło:UM Rypin


Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz: